Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

Rydzynki, dnia 04.01.2024 r

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

 

 

Likwidator STOWARZYSZENIA NA RZECZ EKOROZWOJU I AKTYWIZACJI WSI "DOLINA DOBRZYNKI" z siedzibą w Rydzynkach przy ulicy Wczasowej 8 informuje, że stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy uchwały nr 2/2023 z dnia 24.10.2023 r Walnego Zebrania Członków.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu o otwarciu likwidacji w dniu 05.12.2023 r (Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/34305/23/624).

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

 

Dane kontaktowe:

Likwidator : Zbigniew Klimkiewicz

Adres:

ul. Wczasowa 8

95-080 RYDZYNKI

Tel.

426144547

.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki "cookies" w celach statystycznych oraz dla podtrzymania sesji.

 

Więcej na ten temat można dowiedzieć się w serwisie :

 

http://wszystkoociasteczkach.pl/

 

KARTA ZGŁOSZENIA nr wypełnia organizator

Impreza sportowo-rekreacyjna organizowana przez Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki

 

w dniu  ……………………..

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA

Ja,     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zam.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

niniejszym oświadczam, iż:

1. Jestem Opiekunem Prawnym małoletniego

………………..…………………………………………………………………………….ur. w …………….. roku (zwanego dalej Uczestnikiem) i mam pełną zdolność do czynności prawnych, w związku z czym wyrażam zgodę na udział Uczestnika w imprezie organizowanej  przez Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki (zwane dalej Organizatorem)

2. Każdorazowo osobiście podejmę decyzję o dopuszczeniu Uczestnika do udziału w proponowanych konkurencjach, biorąc pod uwagę stan jego zdrowia i możliwe zagrożenia.

3. Podczas imprezy  zobowiązuje się, że Uczestnik będzie  stosować się  do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od organizatorów i wolontariuszy oraz służb medycznych i ratowniczych.

4. Uczestnik bierze udział we współzawodnictwie na własne życzenie i ryzyko, w celu wystawienia swojego organizmu na próbę. Mam świadomość, że podczas imprezy  Uczestnik może doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a także ukąszeń, wyziębienia, oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem konkurencji.

5. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika (na osobie lub majątku Organizatora oraz podmiotów współpracujących)  w związku z jego udziałem w imprezie.

6. Niniejszym zwalniam Organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy oraz wszelkie podmioty współpracujące ze wszelkiej odpowiedzialności za doznane przeze mnie lub Uczestnika szkody, które związane są z jego udziałem  w imprezie.

7. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszego oświadczenia (w związku z uczestnictwem w imprezie) będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości ogólnej.

8. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji (np. Internet, portale społecznościowe, prasa, inne formy komunikacji medialnej) w celu promocji i szerzenia idei oraz promowania działań Stowarzyszenia Dolina Dobrzynki.

9. Zapoznałem się z regulaminem imprezy.

                                                                                                                                                                                                    

    czytelny podpis, data

Jeśli masz własne i ciekawe zdjęcia z Rydzynek podziel się nimi przesyłając je do biura Stowarzyszenia. Będziemy je tu publikować by inni mogli dostrzec uroki tego miejsca.

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech