Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech
 
Statut Członkowie Deklaracja

 

 

STATUT

 

Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi

 

 "Dolina Dobrzynki"

 

uchwalony dnia 29.03. 2009r.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi i Aktywizacji Wsi "Dolina Dobrzynki" zwane w dalszej części Stowarzyszeniem "Dolina Dobrzynki" działa na podstawie przepisów:

 

- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),

 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr.96 poz. 873 z późń. zm.);

 

- ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zwanych dalej przepisami PROW,

 

- rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005), mających na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

 

2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach, posiadającym osobowość prawną.

 

3. Nazwa i logo Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

 

 

§ 2

 

1.      Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Rydzynki, Gmina Tuszyn, województwo łódzkie.

 

2.      Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem stosownych przepisów na terytorium innych państw.

 

3.      Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, logo, znaków i swoich barw.

 

 

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym lub zbliżonym profilu działania.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

 

 

§ 4

 

1. Stowarzyszenie działając na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wsi Rydzynki i Zofiówka oraz gminy miejsko ? wiejskiej Tuszyn uwzględnia ochronę środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno ? kulturowych oraz promocję rozwój turystyki i sportu oraz rozwój stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Celami działania Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych, uznana za działalność
pożytku publicznego obejmująca:

 

(1) Działalność na rzecz poprawy poziomu społecznej edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, w tym:

 

(a) Wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju ? ekorozwoju,
(b) Prowadzenie, propagowanie i rozwój edukacji ekologicznej oraz innych działań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego,

 

(c) Promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami
gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną.
(d) Podejmowanie działań informacyjnych zmierzających do propagowania prawa z unijnym w zakresie ochrony środowiska naturalnego i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju.

 

(e) Tworzenie sieci kursów i kształcenia proekologicznego (ściezki edukacyjne, systemy e-learning, zielone szkoły) przy współpracy z jednostkami oświatowymi i nadleśnictwem z zakresu ochrony zasobów różnorodności biologicznej chronionych ekosystemów lądowych i wodnych regionu,
 (f) Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony zasobów wodnych i właściwego ich zagospodarowania, szczególnie w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową obszarów wiejskich.

 

 (3) Działalność na rzecz rozwoju regionalnego obszarów wiejskich i modelowania działalności gospodarczej zgodnej z zasadą ekorozwoju, głównie w zakresie:

 

(a) Kształtowania warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

(b) Wspierania wszelkich działań inwestycyjnych, związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz wzrostem atrakcyjności turystycznej i przyrodniczej wsi,

 

 (4) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym m.in.:

 

(a) wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych związanych z kompleksowymi działaniami na rzecz integracji społecznej  i działaniami proekologicznymi na rzecz ochrony środowiska,                                                                                             

 

(b) rekomendowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych promujących nowoczesny ekorozwój obszarów wiejskich,

 

(5) Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

 

(6) Działanie na rzecz czystości i ochrony środowiska, zwłaszcza:

 

(a) ochrona środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i możliwości   wykorzystania lokalnych zasobów wodnych oraz energetycznych,

 

(b) promowanie odnawialnych źródeł energii,

 

(c) promowania działań zachęcających do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej i siedliskowej obszarów chronionych i aktywnego ograniczania degradacji środowiska naturalnego regionu,
(d) rekomendacja mechanizmów renaturyzacji/restytucji ekosystemów lądowych i wodnych - zagrożonych lub zdegradowanych,

 

(e) działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej obszarów chronionych regionu,

 

(f) podnoszenie stanu wiedzy na temat środowiska przyrodniczego i jej popularyzacja,

 

(7) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  

 

(8) Oddziaływanie na rozwój kultury, edukacji, nauki, techniki i gospodarki w zakresie upowszechniania legislacji prawnej i obowiązujących przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz zasad zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej.

 

 

 

§ 5

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
(1) Pozyskiwanie środków finansowych - krajowych i unijnych na cele statutowe.
(2) Prowadzenie i wspieranie działalności doradczej i szkoleniowej,
w szczególności:

 

(a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów,
(b) imprez kulturalnych i sportowo ? rekreacyjnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, zawody - służących integracji środowisk wiejskich, promocji jego tożsamości kulturowej i przyrodniczej,

 

(3) Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, w tym:

 

(a) działalności z zakresu edukacji ekologicznej oraz promocyjnej/rekomendującej rozwój i   wzrost atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i inwestycyjnej obszarów wiejskich  regionu, jego zasobów naturalnych i tożsamości kulturowej;
(b) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów;

 

(c) przygotowywanie i rozpowszechnianie innego typu materiałów o charakterze

 

proekologicznym i promocyjnym dla regionu i działalności statutowej stowarzyszenia,

 

(3) Prowadzenie i wspieranie działalności internetowej i medialnej.

 

(a) wykonanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, stron internetowych

 

dotyczących aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich oraz edukacji ekologicznej

 

(4) Gromadzenie zbiorów informacyjnych i bibliotecznych, materiałów edukacyjnych

 

z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, budowy i rozwoju tożsamości kulturowej i historycznej lokalnej społeczności wiejskiej.
 (5) Organizowanie, prowadzenie i wspieranie proekologicznych działań edukacyjnych przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkami oświatowo-edukacyjnymi i instytucjami kształcenia ustawicznego zlokalizowanych na obszarach wiejskich, w szczególności w zakresie kształcenia na odległość (e-learning).  

 

(6) Opracowywanie, koordynowanie i wdrażanie projektów, programów, ekspertyz, badań, prognoz i innych przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi, przy współpracy  z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego.

 

(7) Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i wydawniczej przy współpracy z autorytetami życia społecznego, kulturalnego, politycznego, władzami samorządowymi i państwowymi, przedsiębiorcami i ich organizacjami, jednostkami edukacyjnymi i naukowo-badawczymi.

 

(8) Wykup, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów

 

cennych przyrodniczo oraz obiektów historycznych i  obiektów infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i społeczno-kulturalnych regionu.

 

(9) Współpraca i podejmowanie wspólnych działań projektowych z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
(10)  Uczestnictwo we wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju oraz prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych i wdrożeniowych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym m.in.:

 

(a) Wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,

 

(b) Wspieranie inicjatyw i inwestycji oraz podejmowanie wspólnych działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej i poprawą jakości życia mieszkańców wsi.

 

(11) Rozpowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia.

 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą,  z tym zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służyć będzie wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

 

 

 

§ 6

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia,  ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych oraz działa na rzecz ekorozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich.

 

2. Członek zwyczajny stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 

 (1) aktywnego uczestnictwa w pracach stowarzyszenia oraz propagowania jego celów

 

    i programu;

 

(2) propagowania w społeczeństwie celów i działalności Stowarzyszenia,
(3) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
(4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w stowarzyszeniu,

 

(5) przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności.

 

3. Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo do:
(1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz stowarzyszenia,

 

(2) współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania stowarzyszenia,

 

poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą

 

uchwałodawczą (zgłaszania wniosków, postulatów i opinii do władz stowarzyszenia),

 

(3) aktywnego wspierania i uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach,
(4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne i sportowo - rekreacyjne.
(
5) korzystania z pomocy stowarzyszenia w ramach działalności statutowej.

 

4. Członkowie Stowarzyszenia, w porozumieniu z Zarządem, przygotowują projekty działań, na których realizację są następnie pozyskiwane środki finansowe. Prowadzone projekty są zarządzane przez Koordynatorów, będących członkami Stowarzyszenia. Koordynatorzy działań projektowych podlegają Zarządowi, który akceptuje ich działania. Prezes nadzoruje prace Koordynatorów.

 

 

 

§ 7

 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest złożenie pisemnej deklaracji wstąpienia do stowarzyszenia oraz podjęcie w terminie miesiąca uchwały Zarządu zwykłą większością głosów o przyjęciu w poczet członków,
2. Od uchwały Zarządu odmawiającej prawo przyjęcia w poczet członków przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do Walnego lub Nadzwyczajnego Zebrania.

 

 

 

§ 8

 

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele statutowe  stowarzyszenia, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.                                                       

 

2. Członek wspierający nie opłaca składek.   

 

3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz
Stowarzyszenia, przyznaje się mu tylko głos doradczy.

 

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój działalności Stowarzyszenia.

 

5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 10

 

 

 

1. Utrata członkowstwa następuje w wyniku:

 

(1) wystąpienia ze Stowarzyszenia i złożenia Zarządowi pisemnej deklaracji,
(2) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania Statutu,
(3) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za brak opłacania składek członkowskich w ciągu 2 lat, brak aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i szkodzenie dobremu imieniu Stowarzyszenia,
(4) likwidacji osobowości prawnej (dotyczy członka wspierającego),
(5) śmierci,

 

(6) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

 

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu zainteresowany ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

 

 

§ 11

 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków chyba, że na zebraniu co najmniej 1/3 zebranych zażąda tajnego głosowania uchwały.

 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
3. Prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów mają tylko członkowie lub delegaci.

 

4. W razie ustąpienia członka Zarządu, Zarząd Stowarzyszenia może powołać nowego członka. Podobnie w przypadku ustąpienia członka Komisji rewizyjnej, Komisja może powołać nowego członka. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej ilości członków pochodzących z wyboru.

 

5. Kadencja władz trwa 4 lata.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

 

§ 12

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:
(1) Walne Zebranie członków lub delegatów Stowarzyszenia,
(2) Zarząd Stowarzyszenia,

 

(3) Komisja Rewizyjna.

 

 

 

§ 13

 

Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 

 

 

§ 14

 

1. Walne Zwyczajne Zebranie Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia zwołuje Zarząd na podstawie:

 

(1) uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

 

(2) wniosku Komisji Rewizyjnej,

 

(3) żądania co najmniej 1/3 członków.

 

3. Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków lub Delegatów powinno się odbyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty powzięcia uchwały lub zgłoszenia wniosku albo żądania.
4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być rozesłane na piśmie co najmniej na 14 dni od dnia zebrania. W przypadkach nie odbycia walnego zebrania w oznaczonym terminie Zarząd Stowarzyszenia zwołuje następne walne zebranie w drugim terminie.
5. Wybór delegatów na Zjazd Stowarzyszenia, dokonuje się w przypadku, gdy liczba członków przekroczy graniczną liczbę 200 osób. Przypada wówczas jeden delegat na pięciu członków Stowarzyszenia chyba, że ogólna liczba członków przekroczy liczbę 500, w ten czas jeden delegat przypada na 10 członków. W przypadku, gdy iloraz nie jest liczbą całkowitą wymierną wówczas dokonuje się wyboru jednego dodatkowego delegata. Kadencja delegatów obejmuje czas trwania kadencji Władz Stowarzyszenia.

 

6. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na co najmniej 1/3 ilości członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 

7. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski.

 

 

 

 

 

§ 15

 

1. Walne lub Nadzwyczajne Zebranie Członków lub Delegatów jest prawomocne, gdy bierze w nim udział:
(1) w pierwszym terminie co najmniej połowa zrzeszonych członków lub wybranych delegatów.
(2) w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych na zebraniu członków lub delegatów.

 

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

 

 

 

§16

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Delegatów należy:
(1) uczestniczenie w opracowaniu, opiniowanie i wpływanie na rozwój Lokalnej Strategii Rozwoju. 
(2) uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia,
(3) uchwalenie kierunków i programów działalności Stowarzyszenia,
(4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
(5) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
(6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
(7) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Każdemu członkowi  Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.

 

4. Wybrane władze winne się ukonstytuować w ciągu 7 dni od dnia wyboru.

 

§17

 

1. Postanowienia statutu odnoszące się do Walnego Zebrania Członków odnoszą się także do Walnego Zebrania Delegatów.
2. Wyboru delegatów na walne zebranie dokonują zebrania grup członkowskich. Zasady
wyboru delegatów określa Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

 

§18

 

1. Do ważności uchwał podejmowanych przez walne zebranie wymagana jest konieczna
obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Uchwały zapadają w trybie określonym w § 11 ust. 1.
3. Wyjątek stanowią uchwały o zmianie Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, dla ważności, których wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów obecnych na walnym zebraniu.

 

§ 19

 

Głosowanie jest jawne, jednak na żądanie co najmniej 1/3 obecnych członków przewodniczący zebrania zarządzi głosowanie tajne.

 

 

 

§ 20

 

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie.
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Zastępca Prezesa, Skarbnik, Sekretarz, oraz Członek Zarządu.

 

 

 

§ 21

 

1. Uzupełnienia składu Zarządu w liczbie nie większej niż 1/3 składu dokonać może Zarząd Stowarzyszenia.
2. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w liczbie nie większej niż 1/3 składu dokonać
może Komisja Rewizyjna.

 

 

 

§ 22

 

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
(1)  realizacja uchwał walnego zebrania,
(2)  ustalenie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia, w tym projektów realizowanych     przez stowarzyszenie,

 

(3) udział w opracowywaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
(4)  przyjmowanie, skreślenie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
(5)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
(6)  ustalenie wysokości i sposobu poboru składek członkowskich,
(7)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
(8)  kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
(9)  sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia,

 

(10) współpraca z organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi w realizacji zadań statutowych, 

(11)  zatwierdzanie zatrudnienia pracowników Stowarzyszenia,                                                                                                                                                                                                                      (12)  powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
(13)  ustalanie struktury zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
(14)  ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
2. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami administracyjno-organizacyjnymi i przygotowawczymi.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Wiceprezes Zarządu działający łącznie.
5. W przypadku nieobecności Prezesa lub Wiceprezesa do zaciągania zobowiązań majątkowych nieobecny Prezes lub Wiceprezes Zarządu zobowiązany jest  upoważnić pisemnie innego członka Zarządu.

 

 

 

§ 23

 

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby jego członków, w tym Prezesa Stowarzyszenia lub jego Zastępcy.

 

 

 

§ 24

 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

 

 

 

§ 25

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z członków
powołanych przez Walne Zebranie.

 

 

 

§ 26

 

1. Komisja Rewizyjna o składzie 3 osób wybiera ze swojego grona przewodniczącego i
pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
(1) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej,
(2) kontrola opłacania składek członkowskich,
(3) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
(4) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu
i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
(5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
(6) zatwierdzanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z  przepisami o rachunkowości.

 

(7) opiniowanie i zatwierdzanie uchwał Zarządu i podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia obciążenia nieruchomości stanowiących majątek Stowarzyszenia,
(8) uchwalenie regulaminów wewnętrznych organów statutowych Stowarzyszenia,
(9) zatwierdzenie uchwał Zarządu odnośnie przystąpienia lub wystąpienia z innych krajowych lub międzynarodowych Stowarzyszeń o zbliżonym profilu działania,
(10) rozpatrywanie innych spraw dotyczących działalności Stowarzyszenia, jego oddziałów, organów lub członków, a nie zastrzeżonych na rzecz innych organów.
3.    Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 

 

§ 27

 

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze:
(1) składek członkowskich,
(2) darowizn, spadków i zapisów,
(3) subwencji i dotacji,
(4) dochodów z własnej działalności i działalności gospodarczej stowarzyszenia, oraz
(4) ofiarności publicznej.
2.  Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Oświadczenia woli i akty prawne podpisuje w imieniu Stowarzyszenia dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym zawsze Prezes. Pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia udziela Zarząd.

 

 

 

4. Dochody z działalności własnej przeznacza się wyłącznie na cele statutowe.

 

6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do

 

prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA

 

 

 

§ 28

 

1.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków większością kwalifikowaną zgodnie z § 16 pkt.2 niniejszego Statutu.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3.Majątek Stowarzyszenia przekazuje się na wybrany cel społeczny lub na rzecz innej organizacji pozarządowej.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

POSTANOWIENIA KONCOWE

 

 

 

§ 29

 

W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszego Statutu znajdują zastosowanie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104).

 

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech