Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

 

Rydzyńskie echa przeszłości

Materiał oparty o dokumenty  i opracowania historyczne, przekazy prasowe i pamięć mieszkańców.

1544

Działa młyn starościński dzierżawiony przez Stanisława Dobrynkę w oparciu o staw Staniek. Za mielenie zboża zachowywał co 3 miarę dla siebie, a co 3 zarobiony denar musiał przeznaczać na remonty. Za dzierżawę płacił czynsz w wysokości 2 złote rocznie. Spoczywał również na nim obowiązek wykarmienia rocznie jednego wieprza. Młyn w 1592 r. przejmuje  na dożywocie Walenty Dobrynka wraz z żoną Jadwigą z Ząbków. Mają dwoje dzieci, córkę Cecylię ur. w 1586 r. oraz syna Wojciecha ur. w 1593 r. Walenty Dobrynka w 1600 r. dokupuje od Myszkowskiego włókę Wyrębiska Jabczyńskie i zagajnik zarośli zwany Pociech. W 1631 r. sprzedaje dzierżawę Stefanowi Bykowskiemu. W 1651 r. nabywa ją Michał Przerębski.

Drugi młyn buduje w  1544 r. Wojciech  Dobrynka (na co uzyskał zapis w wysokości 8 grzywien). Przez wiele lat mieleniem zajmowała się tu rodzina Molendów. W 1585 r.  Marcinowi Molendzie urodziły się bliźniaczki Dorota i Eufemia. Napędem dla tego  młyna (postawionego na gruncie starościńskim) była woda spiętrzona powyżej skrzyżowania dzisiejszej ulicy Rzecznej z drogą łączącą Zofiówkę z Tuszynem. Na staw mówiono Wojtek. Nie sposób nie zauważyć tu związku z młynem Molendy (tradycje rodzinne?) funkcjonującym na dopływie Grabii na gruntach  należących kiedyś do parafii tuszyńskiej. Ostatnie wzmianki o młynie pochodzą z 1792 r., kiedy to zmarła w nim mająca 70 lat Marianna.  Mieszkańcy zasiedlili przyległy teren określany początkowo jako Molenda Pustkowie, a potem osada Molenda. Młyn znikł z map jeszcze przed I Wojną Światową.

1558

Wójt Maciej Podolski dostaje zgodę na budowę królewskiego młyna. Wybudował go na gruncie proboszczowskim w oparciu o staw Podolski, na co w 1564 r.  miejscowy pleban ksiądz Radogoski wniósł skargę. W 1566 r. wójtem zostaje Stanisław Bykowski, potem Zygmunt Sulikowski a po ojcu Cyprian Sulikowski, który w 1614 r. odstępuje wójtostwo Jakubowi Gołygowskiemu. Ten z kolei dokonuje w 1629 r. cesji wójtostwa na rzecz synów Stanisława i Piotra. Ci odstępują wójtostwo razem z młynem kolejnemu Stefanowi Bykowskiemu już w 1630 r., a ten w 1631 r. uzyskuje od króla zgodę na jego dalsze odstąpienie. Ostatecznie  w 1651 r. sprzedaje wójtostwo pierwszemu niegrodowemu  staroście tuszyńskiemu Michałowi Przerębskiemu. Tak oto wszystkie 3 młyny znalazły się we władaniu starosty.

1588

Pierwsza wzmianka o istnieniu młyna parafialnego (Młyn Kuny) nad stawem Konin.

1593

W dobrach pabianickich kapituły krakowskiej odnotowano istnienie sąsiedniej wsi Prawda.

1693

Władanie nad starostwem przejmuje Stanisław Bykowski, syn Przemysława, kasztelana sieradzkiego i starosty przedeckiego.

1690

Pierwsza wzmianka o istnieniu Młyna Rydzyniec.

1700

Podczaszy sieradzki Aleksander  Bykowski (syn Stanisława) zostaje starostą i zarządza starostwem przez kolejne 12 lat.

 

1725

Wdowa po Aleksandrze Jaksie Bykowskim, Aleksandra z Siemieńskich wychodzi za mąż za Franciszka Skarbka h.Abdank i ceduje na niego starostwo tuszyńskie. Ten w 1734 r zostaje wojewodą łęczyckim. Wcześniej zabiegał również o uzyskanie (dla syna Jana) starostwa piotrkowskiego.

1733

Starostą tuszyńskim po ojcu Franciszku jest Jan Skarbek. Małżeństwo z Anną Gajewską, córką Stanisława, kasztelana santockiego, okazuje się bezpotomne. W rok po ej śmierci Jan Skarbek żeni się z hrabianką Konstancją Bruchenthal. Mają 3 synów.  W latach 1768-1772 ten poseł na sejm i kasztelan inowrocławski podczas konfederacji barskiej popierał króla Stanisława Augusta. Znajomość z Michałem Czetwertyńskim miała znaczenie dla starostwa tuszyńskiego. Działalność tego drugiego, żądającego zwiększenia czynszów z tytułu propinacji od tuszyńskich piwowarów sprowokowała ich do założenia w 1768 r Cechu Piwowarów. Zezwolenie na piwowarstwo otrzymali od samego króla.  

1772

Po śmierci Jana Skarbka starostwo przechodzi na jego drugą żonę.  .

1774

Hrabianka ceduje starostwo oraz wójtostwo na fliegel adiutanta króla Stanisława Augusta, księcia  Michała Czetwertyńskiego a wkrótce wychodzi z niego za mąż. 

 

1775

Książę Michał Czetwertyński nabywa od państwa starostwo tuszyńskie na pięćdziesięcioletnią dzierżawę.

1784

Stanisław August nakazuje działającym od 1781 r. komisarzom królewskim rozgraniczenie dóbr pabianickich od starostwa tuszyńskiego. Wynikiem ich pracy jest przejście  Młyna Rydzyniec  z przyległym terenem  na własność kapituły krakowskiej. Granica przebiega wzdłuż Dobrzynki do ostatniego stawu a następnie drogą prowadzącą od stawu w kierunku Guzewa. W połowie tej drogi skręcała na północny wschód oparta dalej o linię lasu. 

1789

W Młynie Rydzyniec rodzi się Antoni Gałus, syn Franciszka i Agnieszki. Franciszek Gałus to najprawdopodobniej kolejny dzierżawca młyna nazywanego później Galas.

 

Pierwsza wzmianka dokumentująca istnienie Młyna Pyć.  Młynarzem był Walenty Pyć. Ostatni ślad po młynie znalazł Radosław Nowacki na swoim gruncie pod koniec XX wieku. Było to wykopane żarno młyńskie. 

1792

Ostatnia wzmianka świadcząca o osobach zamieszkałych w Młynie Molendy. Być może dalej działał a użytkownicy przenieśli się do pobliskiej osady.

1793

Pod zaborem pruskim (II rozbiór Polski)  opracowana została pierwsza  mapa pokazująca teren Rydzynek  - jeszcze bez Młyna Pyć.

Z końcem istnienia I Rzeczypospolitej nastąpiła sekularyzacja majątków kościelnych. Młyn Rydzyniec razem z dobrami pabianickimi wchodzi w skład ekonomii rządowej. 

Ciekawostką jest fakt uchwalenia już w 1789 r przez Sejm Czteroletni przejęcia dóbr biskupów krakowskich przez Skarb Rzeczypospolitej. Rząd pruski wykorzystał tę uchwałę i zajął dobra pabianickie będące własnością kapituły, traktujące je jak własność rządową.

1795

Po III Rozbiorze Polski ziemie nadal pozostają pod władaniem Prus. 

1799

Początek reformy uwłaszczeniowej chłopów według tzw."pruskiej drogi do kapitalizmu". W dobrach królewskich stopniowo następowała zamiana pańszczyzny na czynsz. Początkowo była dobrowolna. Mimo, że od 1808 r przejęcie na własność uprawianej ziemi było obowiązkowe a jednocześnie likwidowano serwituty, wspólnoty gruntowe oraz regulowano i komasowano grunty to dla mieszkańców większości wsi było już za późno by z tego przepisu skorzystać. Władza prusaków na tym terenie się skończyła w 1807 r, a  chłopi uzyskali ziemię dopiero w 1864 r na mocy dekretu cara Aleksandra II Romanowa.

Umiera Michał Czetwertyński. W imieniu trzech nieletnich synów działa urzędowo hrabia Skarbek. Wydzierżawia starostwo Janowi Markowskiemu. Ten utrzymuje dzierżawę do 1825 r jednak poddzierżawia starostwo najpierw niemcowi Arendtowi a później żydowi Szyi Szenkowi.

1803

Ukazuje się kolejna mapa uwzględniająca istnienie 4 młynów.

1805

Osada młynarska Rydzynki została wypuszczona Galasowi przez rząd pruski w wieczystą dzierżawę. Prawa czynszowe skupiono w 1878 r. za sumę 2905 rb. Jednocześnie uszanowane zostało prawo dzierżawy do 1825 r starostwa tuszyńskiego przez spadkobierców Michała Czetwertyńskiego.

1807

W wyniku traktatu w Tylży Rydzynki wchodzą w skład Departamentu Kaliskiego utworzonego właśnie Księstwa Warszawskiego. Nadana przez Napoleona Konstytucja zniosła  poddaństwo chłopów i zrównała obywateli wobec prawa.

Posesor starostwa Markowski osadza żydowskiego arendarza w swojej karczmie w Rydzynkach. W tym czasie mimo licznych zakazów, Żydzi Hecht i Friede uruchamiają w Tuszynie  browar.

Młynarze muszą oddać maszerującym na Rosję wojskom Napoleona furaż w postaci mąki.

 

1815

Po klęsce Napoleona (1812 r.) Rydzynki wchodzą w skład Królestwa Polskiego (Kongresówki) podległego Imperium Rosyjskiemu. Wieś Rydzynki oraz młyny Pyć i Kunka zapisane zostają w księdze hipotecznej ekonomii Czarnocin.

1825

Po 50 latach następuje zmiana dzierżawcy starostwa. Jest nim Walenty Kobierzycki. 

1827

Dzierżawa na 6 lat należącego do Rządowej Ekonomii Pabianickej folwarku Gospodarz z intratą 14.378 zł, do którego należą wsie: Gospodarz, Guzów, Grodzisko, Czyżmin, Pranda, Kalinka, kolonia Modlnica i młyny: Gospodarz, Rydzynki, Czyryszyn, zostaje wystawiona na licytację.

Wieś Rydzynki liczy 4 domy, 45 mieszkańców. 

1831

Po powstaniu listopadowym w maju wojska carskie z udziałem 117 tuszynian zorganizowały w lesie koło Rydzynek obławę na ukrywających się tam powstańców.

1835

W wyniku ukazu carskiego oraz starostwo w tym: wieś Rydzynki  folwark Rydzynki, młyny Kunka i Pyć, otrzymuje w ramach donacji Dowódca 9 Dywizji Piechoty gen. lejtnant Bazyl Timofiejew (bez mł. Galas, który należał do pabianickiej ekonomii rządowej). Utworzona zostaje ekonomia czarnocińska jako majorat. Oznacza to, że cały majątek przechodzi niepodzielnie na najstarszego z synów zmarłego. Nie można go sprzedać a przy braku spadkobierców wraca do Skarbu Państwa.

1839

Hrabiemu Wacławowi Gutakowskiemu w wyniku zamiany za dobra zwane Góra nad Narwią (dziedziczny majątek w sąsiedztwie twierdzy Modlin) przyznano kilka wsi od skarbu państwa. Ta mapa pokazuje wytyczone granice między nimi a  Rydzynkami i Guzewem. link do mapy

1842

W pobliskich lasach ujęto 12 uciekinierów z wojsk carskich.

 

1864

Po upadku powstania styczniowego chłopi uzyskali wolność.

1867

Pierwsze zapisy o urodzinach i zgonach w nowo powstałej na drugim brzegu Dobrzynki wsi Zofiówka.

1881

Wieś Rydzynki liczyła 113 mieszkańców (w tym 60 mężczyzn i 53 kobiety) i 16 dymów;  Zajmowała obszar 324 morgów z tego 245 morgów ziemi ornej. Całość była już własnością włościan. Osada leśna miała 14 mieszkańców i 4 domy. Osada młyn. Rydzynki (Galas)  liczyła 13  mieszkańców (w tym 4 mężczyzn i 9 kobiet) posiadała 59 morgów w tym 16 morgów ziemi ornej i 1 dym, własność Zarządu Dóbr Państwowych (pow. łódzki gmina Gospodarz).

1895

4 października osada młynarska Rydzynki została wystawiona na licytację w sądzie zjazdowym w Łodzi z ceną wywoławczą 3000 rs.

 

1902

Miejscowości:  Rydzynki wieś, Rydzynki Pyć - os. młyn. Rydzynki Kunka - os. młyn, Rydzynki Gaziaś-os. młyn.  należały do gminy Gospodarz, pow. łódzki,  gubernii piotrkowskiej, Parafii Rzgów, okręgu sądowego II Rzgów. Najbliższa poczta i telegraf były w Pabianicach gdzie właśnie oddana została do użytku stacja kolejowa przy szerokotorowej linii warszawsko-kaliskiej. Do tej pory najbliższy dworzec  to  Łódź – Fabryczna (zwany wówczas wschodnim lub warszawskim).

1905

Założono włościańską spółkę rolniczą, którą kierowali m.in. Adam Furmanek i bracia Liszewscy.

W tym roku doszło również do napadu na mieszkającą we dworze 52-letnią staruszkę Maryannę  Drawicką. Zrabowano jej kilkaset rubli.

 

 

1914

Po Bitwie Łódzkiej teren został zajęty przez  Prusaków.

1915

Majątek czarnociński został wydzierżawiony Witkowskiemu – miejscowemu pisarzowi.

Rozpoczęty wzdłuż trasy Tuszyn – Łódź  wyrąb lasu stworzył warunki do budowy linii tramwajowej.

1916

Dzięki uruchomieniu 18 kwietnia  linii tramwajowej łączącej Tuszyn z Łodzią pojawiła się dla mieszkańców Rydzynek możliwość szybkiego dotarcia do uprzemysłowionej już Łodzi.  Trakcja parowa została zamieniona 1.06.1927 r na trakcję elektryczną (w 1917 r. iskra z parowozu spowodowała wielki pożar Rzgowa). Najbliższe przystanki były w Poddębinie, Modlicy i Babichach. W trakcie II wojny linię oznaczono dodatkowym numerem 80,  po wojnie nr 41 a od 01 stycznia 1956 r. otrzymała numer 42. Od początku istnienia dowoziła mieszkańców na pl. Niepodległości w Łodzi. 19.06.1978 r. odcinek Tuszyn-Rzgów został  zlikwidowany.

1918

Rydzynki znajdują się w powiecie łódzkim nowo utworzonego województwa łódzkiego.

1919

8 sierpnia Karol Redloff  (właściciel młyna ) został skazany na  zapłatę 2500 Mk i 7 dni aresztu za niedostarczenie kontyngentu płodów rolnych.

W październiku w ramach prac więziennych musiał  oddać 36 dniówek (po 3 marki) przeznaczonych na zbór ziemniaków. Prace były nadzorowane przez Oberauflagera Sczesnego z Arbeitskommando w Rydzynkach. 

 

1921

Następuje parcelacja majątku czarnocińskiego.

1923

W nocy podczas hucznej zabawy w zagrodzie Samuela Klimkego–właściciela młyna (Galas) w wyniku bójki wyzionął ducha niejaki Rydygier.

W leśniczówce Molenda zamieszkuje leśnik Adam Burzyński (do 1937 r.).

1928

19 marca spłonęły zabudowania Józefa Helmana. Spłonął 16-pokojowy drewniany dom mieszkalny służący za letniska dla łodzian.

1929

14 lipca Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego Województwa Łódzkiego Dr Skalski z udzialem przedstawicieli Starostwa pow. Łódzkiego dokonał inspekcji sanitarnej letnisk w Rydzynkach, Poddębinie i Palestynce.

20 czerwca 1929 r. powstało Stowarzyszenie Rodzina Policyjna"(dane z terenu Łodzi). 

Policjanci  regenerowali siły w Policyjnych  Domach Zdrowia m.in. w Rydzynkach, Druskiennikach, Worochcie, Drohobyczu, Zaleszczykach, Truskawcu  i w innych miejscowościach.

1930

We wrześniu w zagrodzie Motyki urodziło się cielę z dwiema głowami i źrebak z rogami.

1931

W lipcu w odległości kilkudziesięciu metrów od stawu Klimkego (Galasa) troje 19-stolatków obrabowało i zamordowało łódzkiego kupca Leona Nodrwina  (Narwita). Znalazł go gajowy.

Na terenie folwarku Rydzynki(gmina Dobroń, powiat łaski) 16-letni Józef Cieciorowski służący w gospodarstwie Dworniaka podczas zabawy bronią gospodarza postrzelił śmiertelnie swojego 7-letniego brata Ignacego 

 

1932

Kasy Samopomocy Szeregowych PP woj. łódzkiego w dniu 26 VI oddaje do użytku w Rydzynkach dom wypoczynkowy. Dom powstał z inicjatywy komendanta wojewódzkiego PP w Łodzi insp. dr. Józefa Torwińskiego. Kosztem 100 tys. zł. na 6-morgowej działce wybudowano obiekt z mający 19 pokoi (nie licząc izb przyziemnych, w których zainstalowano kuchnie i magazyny), mogących pomieścić 50 osób. Goście otrzymywali cztery razy dziennie za 1,50 zł, resztę dopłacała kasa samopomocy.

 

1933

Gromada Rydzynki obejmująca: Rydzynki wieś, Antoniówkę wieś, os. mł. "Pyć", os. mł. "Kunka", os. młyn. "Gallas", Lasy Państwowe "Molenda" wchodzi w obszar gminy wiejskiej Gospodarz  (do 1954 r.).

 

1935

W miejscowości letniskowej Rydzynki pod Tuszynem miał miejsce niezwykły wypadek. Bawiący na letnisku 20-letni Alfons Lehre z Łodzi w pewnej chwili podczas kąpieli w stawie począł tonąć. Pani Szwalbe z Pabianic pośpieszyła na pomoc tonącemu i zdołała topielca wyciągnąć na brzeg. Po zastosowaniu sztucznego oddychania Lehrego przywrócono do przytomności.

Kuna Andrzej, rocznik 1888, syn Józefa, zamieszkały we wsi Rydzynki, zgubił książeczkę wojskową, wydaną przez PKU, Łódź-powiat, oraz dowód tożsamości konia, seria A. Nr 299253.

Rydzynki  przynależą do Gminy Gospodarz.

1936

Na mieszkanie staruszki Amalji  Klinke napadło trzech uzbrojonych w rewolwery bandytów. Zrabowali jedynie kilkanaście zł z puszki P.K.O.

1937

W lipcu pod komendą  st. Przodownika  Furmankiewicza przeprowadzono w lesie obławę na podejrzanych osobników. Przeszukano również tabor cygański.

Leśniczym zostaje Rassalski-oficer WP. Zagrożony aresztowaniem przez Niemców ucieka w 1939 r. w nieznane.

1938

Po drugiej stronie lasu w Poddębinie odbywają się szkolenia bojowników o wolność Palestyny. 

Dla zakładów Krusche i Ender na nowo urządzony  został staw przy młynie Galas. Pabianicka fabryka zatrudniająca ponad 4 tys. ludzi pobierała z Dobrzynki  duże ilości wody. Zbudowane spiętrzenie z ruchomym ziemno-betonowym jazem  przetrwało do dziś. 

Po uderzeniu pioruna pożar w zagrodzie Walentego Laduka strawił stodołę, oborę, oficynę, szopę, 3 świnie zbiory zbóż i siana. Straty wyniosły kilka tysięcy zł.

W składzie węgla u zbiegu ulic Rzgowskiej i Śląskiej przejechany został przez wóz konny, 33-letni mieszkaniec Rydzynek Walenty Łabuk.

1939

Rozbudowano centralę  telefoniczną.  Pensjonat willa "p. Blachą"  w Rydzynkach przy ul. Głównej 4 zmienił nr telefonu z Tuszyn  19 na Tuszyn - Las 59. Willa Romanowskich w 1985 r została zakupiona przez tuszyński ZOZ, stając się po remoncie hotelem  dla  35 pielęgniarek dojeżdżających licznie z terenu Łodzi do pracy w szpitalu. Posiadała pokoje w różnych kolorach, wyposażone w łazienki. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych przejęta przez osobę prywatną stała się hotelem dla handlarzy zza wschodniej granicy, zjeżdżających licznie na pobliskie bazary. Kolejny prywatny właściciel w 2014 r przystąpił do generalnego remontu tego historycznego obiektu.

 

1 września na niebie pojawiły się samoloty niemieckie a 7 września we wsi i na polach w kierunku Guzewa wycofująca się Armia Łódź zajęła na 1 dzień stanowiska obronne.

4 września w lesie od strony Poddębiny stanęła 1 kompania czołgów lekkich 7TP. Dotarła tu również kompania techniczno-gospodarcza oraz zholowane,  uszkodzone czołgi. 5 września 18 czołgów i 6 holowanych kompanii technicznej, wycofało się w kierunku Andrespola.

Leśnictwo obejmuje życzliwy Polakom Niemiec.

26 października 1939 r. utworzono Okręg Rzeszy Poznań (niem. Reichsgau Posen), przemianowany 29 stycznia 1940 r. na Kraj Warty (niem. Reichsgau Wartheland). Rydzynki wchodziły początkowo w skład Rejencji Kalisch a od lutego 1940 r. Rejencji Litzmanstad.

1941

W lesie Molenda Niemcy rozstrzelali grupę Polaków przywiezionych ciężarówką.

W sierpniu w lesie (od strony Babich) Niemcy zamordowali 22 Polaków ekshumowanych w kwietniu 1945 r. Część pomordowanych została rozpoznana przez rodziny i pochowana na cmentarzach w Pabianicach i Łodzi. Pozostałych pochowano we wspólnej mogile na cmentarzu w Tuszynie.

1943

W rozwidleniu dróg Tęczowa–Rzeczna działa kasyno dla Niemców. Jest tu również budynek mieszkalny i stołówka.

Niemiecki dziennikarz  zauważa pływające łódki i schronisko dla Growing German Generation w domu Rżewskiego w Zofiówce. 

Od maja Rzgów zmienia nazwę na Lancellenstätt.

Sołtysem jest Stefan Nowak.

 

1944

W Rydzynkach, Tuszynie i Górkach Małych doszło do epidemii bydła.

6 września wydano dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

12 grudnia wydany zostaje Dekret PKWN o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.

1945

W styczniu na "prawdzickich polach" zginął ostrzeliwujący wycofujących się żołnierzy niemieckich ojciec Ludwika Nowackiego.

Wszyscy miejscowi Niemcy wyjechali w ciągu jednego dnia.

W kwietniu pod nadzorem przedstawicieli Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich ciała pomordowanych zostały ekshumowane i złożone uroczyście na tuszyńskim cmentarzu.

 

1946

1 kwietnia w Domu Rodzin Policyjnych w Poddębinie rusza Szkoła Podstawowa nr 2, do której uczęszczają dzieci z Rydzynek.

Leśniczym zostaje Józef Trzebski (do 1966 r.).

Przygotowano założenia dotyczące utworzenia Rezerwatu Molenda jako terenu ochrony jodły.

W grudniu młyn Karola Reltofa (m.Pyć) znalazł się w wykazie przedsiębiorstw upaństwawianych.

1947

Uznano za zaginionego Antoniego Mazura.

1949

17 lutego przejęto na własność państwa młyn w Rydzynkach należący do Karola Reltofa–niemca (adres nieznany). W wyniku nadania własność otrzymała rodzina Nowackich. 18 lutego przejęto na własność państwa młyn Samuela Klimke. Otrzymała go Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska ze Rzgowa. Obszar całego gospodarstwa wynosił 29,68 ha w tym 14 ha lasu, 3 ha łąki, ze stawami, a pozostałe- ziemi ornej nadającej się połową pod zalesienie a pozostałość pod uprawę. Spółdzielnia natychmiast zwróciła się do Dyrekcji Lasów Państwowych o przejęcie całości gospodarstwa sugerując wykorzystanie istniejących budynków na leśniczówkę. Przekazanie nastąpiło w maju następnego roku.

1950

8 kwietnia osadę Galas przejmuje Nadleśnictwo Państwowe Rydzyny.

Działający młyn i osada z dwiema karczmami tętniły życiem. Organizowano tam  liczne zabawy. W wyniku nadania grunt na własność otrzymała rodzina Jana Furmanka. Zasadniczo większość gruntów leżąca w centralnej części Rydzynek została wówczas przekazana obywatelom polskim. 

Wybudowano gajówkę przy ul. Słowiczej 12 (w lesie).

1951

W związku z brakiem zgody WRN w Łodzi na włącznie do Państwowego Gospodarstwa Leśnego gospodarstwa po Samuelu Klimke, zostaje ono sprzedane Wacławowi Michałowiczowi.

Rydzynki obejmują obszar 245 ha w tym 165 ha ziemi uprawnej 11 ha łąk, 12 ha pastwisk, 31 ha lasów oraz 3 ha pod wodą. Właścicielami ziemi jest 46 mieszkańców. Wszystkie gospodarstwa posiadają domy drewniane, większość posiada stodoły i często murowane obory. W niektórych są również domy letniskowe. Łącznie pod dachem jest 176 izb. 

1952

Rydzynki głosują w szkole Podstawowej w Guzewie gm. Gospodarz.  W Rydzynkach działał punkt biblioteczny prowadzony przez p.Nowacką.

1953

Za rządów Bieruta,  Gmina Gospodarz została przemianowana na Gminę Rzgów.

1954

Wyznaczono-obejmujący Rydzynki-Okręg Łowiecki nr 105 "Gospodarz" o pow. 3520 ha z wyłączeniem Rezerwatu Molenda.

Rydzynki przestają być gromadą i przechodzą ze zlikwidowanej gminy Rzgów (bez Antoniówki) do gromady Zofiówka (powiat łaski, woj. łódzkie).

1955

W tym czasie Rydzynki należą do parafii św. Witalisa, Męczennika w dekanacie tuszyńskim.

1956

1 lipca 1956 r gromadę Zofiówka włączono do powiatu łódzkiego w tymże województwie.

1958

1 stycznia 1958 r z gromady Zofiówka wyłączono wieś Czyżemin, włączając ją do  gromady Dłutów w pow. łaskim, po czym gromadę Zofiówka zniesiono, a  obszar obejmujący wieś Rydzynki, osadę młyń. Pyć, osadę młyń. Kunka, osadę młyń. Galas, wieś Zofiówka i osadę leśną Molenda  włączono do gromady Rzgów.

1959

Obszar lasu o pow. 143 ha zostaje uznany za rezerwat przyrody pod nazwą "Molenda".

1966

Leśniczym zostaje Stanisław Soborowski (do 1980 r). W okresie wojny był członekiem oddziału partyzanckiego AK kpt. Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”

 

1969

W gospodarstwie Natalii Liszewskiej spaliła się stodoła. Straty wyniosły ok. 30 tys. zł.

1970

Sołtysem zostaje Ryszard Puchowski.

1973

Przy stawie Kunki pozostały resztki młyna i zabudowań należących do Furmanka. Dzięki możliwości spiętrzania wody organizowane jest lodowisko po lewej stronie od wjazdu, którego licznie korzystają mieszkańcy wsi.

1 stycznia w pow. łódzkim utworzono Gminę Tuszyn z siedzibą Gromadzkiej RN w Tuszynie. W jej skład weszło 20 sołectw–w tym Rydzynki .

1975

W wyniku likwidacji powiatów i wprowadzenia dwustopniowego podziału kraju Rydzynki wraz z Gminą Tuszyn przechodzą do woj. Piotrkowskiego.

W niewielkich Rydzynkach koło Tuszyna były aż dwa ośrodki wczasowe. Na wypoczynek jeździli tu pracownicy Radia Łódź oraz Wytwórni Filmów Oświatowych. Ten ostatni ośrodek stanowiło kilkanaście małych domków. Niektórzy pracownicy wytwórni mieli na stałe zarezerwowany jeden z nich i przez wiele lat spędzali w nim wakacje. Był również ośrodek wypoczynkowy  Skogaru.

1976

Sołtysem zostaje Stefan Trzepadłek z ul. Komarowej.

 

 

1978

W związku z budową dwujezdniowej trasy szybkiego ruchu zawieszone zostały kursy tramwaju nr 42 na odcinku Rzgów-Tuszyn.  Obsługę podróżnych przejął autobus nr 254.

 

1981

13 grudnia Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. Wyjazd do Łodzi czy Pabianic  wymagał zezwolenia.  

Na ul. Słowiczej powstaje sklep spożywczy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  prowadzony przez Danutę Sarnowiak.

 

1984

Rydzynki od XVI wieku związane z Parafią Świętego Witalisa Męczennika w Tuszynie wchodzą w obszar  erygowanej w Tuszynie Lesie Parafii Świętego Krzysztofa.

Sołtysem zostaje Wiesław Śwituniak z ul. Słowiczej.

 

1985

W bójce po zabawie w Remizie w Prawdzie zginął Władek Kisiel pseud. Kozioł.

 

1986

Podczas Rajdu Samochodowego kierowca  uderzył  w słup, wywołując dla pobliskiego kurnika groźną awarię elektryczną.

1988

Przy ulicy Tęczowej powstaje drugi (prywatny) sklep spożywczy – własność -Sławomira Skrzepińska

Działał do 2008 r.

1989

Zawiązany zostaje Społeczny Komitet Wodociągowy zrzeszający 260 osób, mający na celu utworzenie wodociągu  w Rydzynkach. Wśród osób zarządzających są:  Binder, Kopańska, Pawlak, Skrzepińska,  Śwituniak.  Inwestycję ukończono z opóźnieniem w 1992 r.

1991

Modernizacja linii energetycznej na Wczasowej.

Ukazuje się TWiP Tuszyńskie Wiadomości i poglądy. Wydawnictwo istnieje do 1998 r.

1992

Rodzina Kopańskich ufundowała 2 dzwony do nowobudowanej dzwonnicy w Tuszyn – Lesie.

Powstaje Społeczny Komitet mający na celu rozbudowę linii telefonicznej. Przewodniczącym zostaje Wiesław Śwituniak.

1993

Likwidacja linii tramwajowej Tuszyn-Łódź (1 czerwca).

1995

Mamy 134 mieszkańców .

1996

Ukazuje się Miesięcznik Tuszyński.  Przetrwał 2 lata.

1998

Sołtysem zostaje Sławomira Skrzepińska  z ul. Tęczowej.

2000

Mamy 132 mieszkańców.

2002

Sołtysem zostaje Radosław Nowacki.  Sławomira Skrzepińska zostaje wybrana na Radną Gminy Tuszyn.               

2005

Zamontowano oświetlenie na ul. Wczasowej i części Komarowej i Tęczowej-koszt 25 765,27 zł; Wykonano również odcinek sieci wodociągowej na ul. Rzecznej za kwotę  85 947,17 zł.

Zmodernizowano ujęcie wodne we wsi za pożyczkę z WFOŚ. Kwotę 159437,50 tj. 39,46% umorzono i przeznaczono na rozbudowę ujęcia w Górkach Dużych.

Kosztem 183 448 zł powierzchniowo utrwalono emulsją asfaltową po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni jezdni tłuczniem kamiennym 1400 m ulicy Tęczowej (nowa technologia).

Kosztem 151 260 zł powierzchniowo utrwalono emulsją asfaltową po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni jezdni tłuczniem kamiennym 1100 m ulicy Komarowej (nowa technologia).

Kosztem 32 286 zł rozbudowano linie oświetleniowe: Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wczasowej obejmowała montaż 10 szt. opraw oświetleniowych OUSc 70 na wysięgnikach na istniejącej linii.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Tęczowej i Komarowej obejmowała budowę linii oświetleniowej, rozdzielnicy oświetleniowej oraz montaż 12 szt. opraw oświetleniowych OUSc 70 na wysięgnikach. Wykonano linię napowietrzną izolowaną typu AsXSn 2x25 mm2, prowadzoną na istniejących słupach typu ŻN.

Wykonanie mapy i projektu oraz budowa sieci wodociągowej w Rydzynkach ul. Rzeczna ok. 0,75 km 181 636 zł.

2006

Sołtysem zostaje powtórnie Sławomira Skrzepińska.

 

2007

Przez Rydzynki wyznaczono ścieżkę rowerową im. Józefa Domowicza.

Mamy 151 mieszkańców.

Zamknięty zostaje sklep spożywczy przy ul. Słowiczej.

2008

Andrzej Furmanek rozpoczął działania zmierzające do odbudowy zbiornika retencyjnego na Dobrzynce zakończone w 2012 r.

Budowa wodociągu przy ul. Głównej ok. 150 m.

Likwidacja sklepu przy ul. Tęczowej.

 

2009

Zawiązanie Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi „Dolina Dobrzynki”.

Mamy 192 mieszkańców w tym 87 kobiet  i 105 mężczyzn z tego 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, 64,1% w wieku produkcyjnym i 20,3% w wieku poprodukcyjnym (źródło GUS).

Położono asfalt o szer. 3,5 m na ul. Słowiczej oraz na krótkim odcinku łączącym ją z ul. Wczasową.

2010

 

Rydzynki, ul. Słowicza 4, gmina Tuszyn. Bociany już nie wróciły do gniazda na lipie. Najbardziej znany "Kulawy Gutek" cieszył się olbrzymią sympatią mieszkańców i był stałym "klientem" pobliskiego sklepu spożywczego.

Wieś liczy 256 mieszkańców: kobiet  119-46,5%, mężczyźni 137 - 53,5%. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców wzrosła o 74,1%. W wieku produkcyjnym jest 62,5% (K -54,6%, M - 69,3%)mieszkańców, przedprodukcyjnym 15,6%, 21,9% (K -13,4%, M - 17,5%), w wieku poprodukcyjnym (K -31,9%, M - 13,1%)

Sołtysem zostaje  Radosław Nowacki  a Radną Sławomira Skrzepińska.

Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki organizuje Kurs Komputerowy dla mieszkańców wsi, I Jarmark Rydzyński, I Spotkanie z Seniorami,  finansuje imprezy integracyjne oraz aktywizuje społeczność wiejską przy podejmowaniu decyzji dotyczących zagospodarowania nowo utworzonego Funduszu Sołeckiego.

2011

Zbudowano 100 m ulicy Wczasowej-od Komarowej do granicy gminy-koszt 127 967 zł plus opłata dla Lasów Państwowych (ok. 70 000).

Na gruncie Sołtysa  mieszkańcy stawiają  namiot o pow. 72 m2 sfinansowany z Funduszu Sołeckiego.

Ostatnia krowa opuściła Rydzynki.

2012

W wyniku budowy S8 ulica Komarowa została rozjechana przez nadmierny ruch samochodów.

 

2013

Mamy 250 mieszkańców.

Z inicjatywy Bogumiły i Andrzeja Delongów powstaje  Naddobrzyńskie Kółko Śpiewacze „Wniebogłosy”.

 

2014

Sołtysem zostaje Rafał Gramsz.

2015

Zlikwidowano linię autobusową łączącą szpital z Tuszynem i Łodzią, odcinając mieszkańców od siedziby Gminy.

2016

Sołectwo uzyskuje możliwość zarządzania działką gminną o pow. 1,5 ha będącą przedmiotem darowizny w latach 50-tych p. Mazura.

2017

17 marca Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w łodzi wyznaczył szlak pieszy wiodący przez Rezerwat Molenda.

28 marca około godz. 17.00 ul. Komarową  w Rydzynkach jechał 33-letni Przemek. Gdy zbliżał się do jadącego z naprzeciwka Forda Fiesty, osobówka nagle zjechała w lewo. Auto uderzyło w Yamahę pabianiczanina, który doznał poważnych obrażeń.

Planowana jest rozbudowa stacji uzdatniania wody.

2018

Na przedterminowych wyborach sołtysem zostaje Sławomira Skrzepińska.

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech