Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

Wybory w dniu 28 stycznia 2015 r wyłoniły nowych przedstawicieli wsi.

Sołtysem został

Rafał Gramsz.

Rada Sołecka  działa w składzie

  Elżbieta JakubczakMałgorzata RózgaMichał Stępnik, Aneta Włodarczyk

a przewodniczy jej

Włodzimierz Podgórski.

Po rezygnacji 3 osób i wyborach uzupełniających od 01.09.2016 roku w skład Rady wchodzą:

Elżbieta JakubczakMałgorzata Rózga, Łukasz Rodzoch, Katarzyna Van Wallendael

a przewodniczy jej Sławomira Skrzepińska

 

Kontakty:

Sołtys  - tel. 530-129-616 e-mal: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodnicząca Rady Sołeckiej - tel. 507 164 642

 

Aktualny skład:

Sołtys - Sławomira Skrzepińska - tel. 507 164 642

Przewodniczący Rady Sołeckiej - Jarosław Lipiński

Członkowie:

Katarzyna Van Wallendael

Łukasz Rodzoch

Dariusz Włodarczyk

Marek Nowicki

 

 

 

UCHWAŁa NR XXXII/166/09 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Tuszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) – Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statuty dla jednostek pomocniczych Gminy Tuszyn w brzmieniu ustalonym w załącznikach od Nr 1 do 20 do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXI/162/91 Rady Miasta i Gminy Tuszyn z dnia 22 listopada 1991 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw: Garbów, Mąkoszyn, Syski, Zofiówka;
2) uchwała Nr XXVII/206/92 Rady Miasta i Gminy Tuszyn z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw: Tuszynek Majoracki i Wodzinek;
3) uchwała Nr XXVIII/215/92 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 sierpnia 1992 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jutroszew;
4) uchwała Nr XL/324/93 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw: Wodzin Prywatny, Wodzin Majoracki, Górki Małe, Kruszów, Rydzynki, Bądzyń;
5) uchwała Nr XLII/336/94 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 23 lutego 1994 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Kazubowa;
6) uchwała Nr VIII/55/94 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectwa Głuchów i Modlica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 11
STATUT SOŁECTWA RYDZYNKI GMINY TUSZYN
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Rydzynki, zwane dalej „Sołectwem” jest jednostką pomocniczą Gminy Tuszyn i stanowi wspólnotę samorządową osób stale zamieszkujących jego obszar. Obszar Sołectwa obejmuje wieś Rydzynki.
§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
2) Statutu Gminy Tuszyn (uchwała Nr VIII/58/03 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 września 2003 r.);
3) niniejszego statutu.
Rozdział II
Organizacja i zakres działania Sołectwa
§ 3. 1. Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest Zebranie Wiejskie, a wykonawczym – Sołtys. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
2. Zebranie Wiejskie może powoływać komisje, określając zakres ich działania.
3. Kadencja Rady Sołeckiej trwa od jej wyboru do zakończenia kadencji Rady Miejskiej w Tuszynie. Kadencja Sołtysa trwa od jego wyboru do wyboru Sołtysa następnej kadencji.
§ 4. 1. Do zadań Sołectwa należą:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców Sołectwa;
2) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, oświaty, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania;
3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;
4) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców Sołectwa;
5) organizowanie pomocy sąsiedzkiej;
6) poprawa stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi.
2. Zadania realizuje się poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;
2) opiniowanie, współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla Sołectwa;
3) współpracę z radnym reprezentującym Sołectwo i kierowanie do niego wniosków;
4) występowanie do Rady Miejskiej i Burmistrza o rozpatrzenie spraw wykraczających poza możliwości Sołectwa;
5) ustalanie zadań dla Sołtysa.
3. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę z sąsiednimi jednostkami pomocniczymi, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań. W tym celu może podejmować uchwały.
4. Burmistrz wyznacza pracownika Urzędu Miasta do kontaktów z Sołectwem i sprawuje nadzór nad jego działalnością.
5. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego oraz Rady Sołeckiej Sołtys przekazuje Radzie Miejskiej i Burmistrzowi.
Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka
§ 5. 1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie zebrań wiejskich;
2) działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza;
3) reprezentowanie Sołectwa wobec Rady Miejskiej, Burmistrza oraz innych jednostek pomocniczych;
4) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Burmistrza;
5) wykonywanie innych zadań powierzonych mu przepisami prawa.
2. Sołtys przedkłada Zebraniu Wiejskiemu informacje o swej działalności.
3. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
4. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa, powiadamiając niezwłocznie Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza.
5. Burmistrz może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który rażąco nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji, zawiadamiając o tym niezwłocznie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
§ 6. 1. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 członków. Dokładną ich liczbę określa Zebranie Wiejskie, dokonując jej wyboru.
2. Rada Sołecka spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego.
3. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
Rozdział IV
Zebranie Wiejskie
§ 7. Prawo udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§ 8. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Rady Miejskiej;
3) na wniosek Burmistrza;
4) na wniosek co najmniej 15 mieszkańców;
5) na wniosek Rady Sołeckiej.
2. W zastępstwie Sołtysa Zebranie Wiejskie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Sołeckiej.
3. Termin i miejsce zebrania Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie.
4. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek powinno odbyć się w terminie 7 dni od jego złożenia, o ile wnioskodawca nie wskaże innego terminu.
5. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali o nim prawidłowo zawiadomieni.
6. Do ważności Zebrania Wiejskiego konieczny jest udział co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa z zastrzeżeniem § 12.
7. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z zastrzeżeniem § 9.
8. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa. Jeśli Zebranie Wiejskie zwołano na wniosek, w porządku muszą znaleźć się punkty wskazane we wniosku.
9. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.
10. Głosowanie odbywa się jawnie. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą.
11. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę i miejsce zebrania;
2) listę mieszkańców biorących udział w zebraniu oraz stwierdzenie jego prawomocności;
3) listę osób zaproszonych i oznaczenie ich stanowisk;
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
5) zatwierdzony porządek obrad;
6) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania;
7) zapis przebiegu obrad wraz ze sformułowaniem zgłaszanych i uchwalonych wniosków;
8) podjęte uchwały;
9) podpis prowadzącego zebranie i sekretarza zebrania.
12. Protokół z Zebrania Wiejskiego i załączniki do niego Sołtys przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi w terminie 14 dni od Zebrania Wiejskiego. Jest on udostępniany wszystkim zainteresowanym w Biurze Rady Miejskiej.
13. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb.
Rozdział V
Tryb wyboru oraz odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 9. Zebranie Wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz w ciągu 60 dni od ukonstytuowania się Rady Miejskiej nowej kadencji. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza Przewodniczącego. Przewodniczący zebrania nie może kandydować do Rady Sołeckiej ani na Sołtysa.
§ 10. Prawo wybierania Sołtysa i Rady Sołeckiej ma każdy stały mieszkaniec Sołectwa, który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat i nie jest pozbawiony praw publicznych ani ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 11. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania.
§ 12. Do dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory przeprowadza się w II terminie przy obecności co najmniej 15 osób.
§ 13. 1. Wybory odbywają się tajnie.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna złożona z 3 członków posiadających prawo wyborcze w Sołectwie, którzy nie kandydują na Sołtysa ani do Rady Sołeckiej.
3. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej. Wybrany Sołtys nie może kandydować do Rady Sołeckiej.
4. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
5. Kandydatury zgłasza się ustnie spośród osób obecnych na zebraniu, które wyrażą zgodę na kandydowanie.
6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania;
3) ustalenie wyników wyborów;
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie komisji;
5) niezwłoczne ogłoszenie wyników wyborów.
7. W jednym głosowaniu na Sołtysa można oddać jeden głos. W głosowaniu na członków Rady Sołeckiej można oddać nie więcej głosów, niż ma liczyć skład Rady Sołeckiej.
8. Sołtysem zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska w głosowaniu bezwzględnej większości, przeprowadza się drugą turę głosowania spośród 2 kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów. W przypadku, gdy wskutek równej liczby głosów nie można wyłonić 2 kandydatów do drugiej tury, można przeprowadzić kilka tur głosowania, eliminując każdorazowo kandydata, który uzyskał najniższe poparcie.
§ 14. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa wskutek rezygnacji, śmierci, utraty prawa wyborczego w Sołectwie.
2. Sołtys, Rada Sołecka oraz poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji.
3. Wniosek o odwołanie musi być poparty przez co najmniej 1/4 mieszkańców Sołectwa, posiadających prawo wyborcze.
4. Wybory przedterminowe wyznacza Burmistrz w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, rezygnacji lub wystąpienia innej przyczyny wygaśnięcia mandatu.
5. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się później, niż na 3 miesiące przed wyborami do Rady Miejskiej.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 15. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane przez Radę Miejską na wniosek Zebrania Wiejskiego, co najmniej 4 radnych Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§ 16. W sprawach spornych dotyczących niniejszego Statutu oraz sprawach spornych między Sołectwem a Burmistrzem, rozstrzyga Rada Miejska.

 

 

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech