Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech

Zakup stołów i krzeseł na spotkania mieszkańców Rydzynek (10 szt. stołów, 60 szt. krzeseł)  - 3.964,35
Zakup namiotu na spotkania mieszkańców ( zakupiono namiot o wym. 6 x12m - 4.800,00

Montaż oświetlenia w namiocie świetlicowym i w garażu 1.549,68 zł,
Zakup garażu blaszanego do przechowywania wyposażenia 1.550,00 zł,
Zakup sprzętu nagłaśniającego 2.877,40 zł,
Zakup trambambuli 898,00 zł,
Zakup toalety typu TOI TOI 2.500,00 zł,
Organizacja dwóch imprez integracyjnych 1.424,97 zł.

 

1. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg -ul. Komarowa, Tęczowa

2. Remonty nawierzchni dróg gruntowych - ul. Tęczowa, ul. Komarowa

Fundusz Sołecki

Zakup przenośnych przęseł ogrodzeniowych w celu ogrodzenia namiotu świetlicowego dla zabezpieczenia imprez integracyjnych 5.269,00
Zakup i montaż trzech tablic informacyjnych z mapą Rydzynek 2.999,97
Organizacja imprez integracyjnych (dokonano zakupu nagród i materiałów do organizacji imprez integracyjnych „Dzień Dziecka, „Sobótki” oraz „Nocne Podchody” 2.209,72

 
 
 
Grudzień
 

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Komarowej w Rydzynkach

„ARLES” Michał Armacki

ul. Obywatelska 106 A Łódź

Wartość 10.000 zł

Termin. 15.12.2014


Zorganizowanie imprez integracyjnych np.: Dzień Dziecka, Sobótki, Nocne Podchody zakup np.: nagród, pamiątek -1000zł

 

 

 
 
 2015r- zadania

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Rzecznej w Rydzynkach,
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Komarowej w Rydzynkach
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzynkach

Styczeń
Zebranie Wiejskie - wybory Sołtysa
28.01.2015 r. środa Sala OSP w Woli Kazubowej

Luty
„Wykonanie projektu oświetlenia ul. Rzecznej w Rydzynkach.
„ARLES” ul. Chóralna 14 m 35,
93-327 Łódź
12.500,00 zł 31.07.2015 roku

Marzec

dniu 30.03.2015 r podpisano umowę z firmą „VENTILA PROJEKT” Marcin Wielgosz z Łodzi ” na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Rzecznej w Rydzynkach.
Termin wykonania opracowania: 31.07.2015 roku.

Koszt wykonania opracowania: 16 900,00 zł

Maj

Czyszczenie rowu przy drodze gminnej - ulica Rzeczna

Równanie dróg gminnych na ulice: Rzeczna, Komarowa i Tęczowa

Naprawa nawierzchni masą bitumiczną na drodze powiatowej - ul. Tęczowa

Czerwiec

Równanie drogi z dowiezieniem tłucznia - ul. Wczasowa

Lipiec

Koszenie poboczy dróg powiatowych -ul. Tęczowa i gminnych -ul.Wczasowa

Sierpień

Remont nawierzchni masą bitumiczną na zimno - ul.Tęczowa

Utrzymanie zieleni w pasie dróg powiatowych - ul.Tęczowa

 

 

Do dyspozycji mieszkańców wsi postawiona została kwota 14 275,45zł.

Zgodnie z decyzją Zebrania Wiejskiego planowane wydatki przedstawiają się następująco:

800zł    naprawa namiotu
200zł    naprawa nagłośnienia
150zł    konserwacja tablic ogłoszeniowych
2000zł  organizacja imprez integracyjnych
500zł    przeniesienie namiotu i wyposażenia
9940zł  wykonanie ogrodzenia części przyznanego terenu
685,45  wykonanie projektu przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji dostał dotację celową w wysokości 33 739,84 zł na projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynkach.

Zakupiono materiały za 12 795,31 zł  na wykonanie ogrodzenia boiska. Ogrodzenie wykonają mieszkańcy.

Budowa sieci wodociągowej przy ul.Rzecznej pochłonęła 126 303,50 zł

Wykup sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców  przy ul. Słowiczej kosztował 7000 zł

W 2016 r wystąpiła jedna awaria wody na przyłączu przy ul. Rzecznej. Wykonano też płukania( jedno planowe i jedno poawaryjne) na ulicach: Rozrywkowej, Ptasiej, Małej, Miłej, Śpiewnej, Leśnej, Letniej (2 końcówki), Iglastej, Świerkowej, Sadowej, Mazurskiej, Uroczej, Żabiej, Lazurowej, Ukrytej, Słonecznej, Poziomkowej, Pogodnej, Słowiczej (2 końcówki), Wczasowej.   

 
Styczeń
 
W dniu 4 stycznia 2017 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa’’w ramach poddziałania ,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii′’objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020“ Tytuł operacji ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim" oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.
Łączny koszt przedsięwzięcia - 3 225 539,56 zł a wnioskowana kwota pomocy -1 999 007,00 zł
 
Marzec
 
Na dzień l0 marca 2017 r ogłoszono przetargi na następujące nieruchomości:
1 Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Obrębie Rydzynki, gmina Tuszyn,oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr :
. działka nr161/6 - Cena wywoławcza 58.158zł+ 23% podatku Vat
. działka nr 161/7 - Cena wywoławcza 53.055 zł + 23% podatku Vat
. działka nr 161/8 - Cena wywoławcza 55.161 zł + 23% podatku Vat
. działka nr 161/9 - Cena wywoławcza 55.647 zł + 23% podatku Vat.
. działka nr 161/10 - Cena wywoławcza 56.052 zł + 23% podatku Vat
Sprzedaż każdej nieruchomości nastąpi wraz z udziałem wynoszącym l/13 części w działce nr 161/5  pow. 0,3451 ha (Obręb Rydzynki ) stanowiąca drogę wewnętrzną.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskowa /6 MN, M」/.
 
Remonty styczeń-marzec
 
1. Remont nawierzchni asfaltowych masą bitumiczną „na zimno”:  ul. Komarowa
2. Remont dróg i poboczy kruszywem mineralnym:  ul. Komarowa 
3. Remont dróg i poboczy żużlem paleniskowym:  ul. Komarowa. 
5. Remont dróg i poboczy gruzem: ul. Komarowa 
   
 
Maj
 
Budowa placu zabaw w Rydzynkach
W dniu 25 maja 2017 roku podpisano w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. - umowę z firmą PU-H BUD-EX Bogumił Skorupski z Tuszyna na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w/w zadania.
Koszt wykonania dokumentacji - 5000 zł brutto i termin realizacji do dnia 30.06.2017 r.
 
 
Czerwiec
 
W dniu 7 czerwca 2017 r został złożony w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Buduj razem" WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ze środków Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Celem operacji jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej, która poprawi jakość życia mieszkańców Lokalnej Grupy Działania i zwiększy więź społeczności lokalnej z miejscem zamieszkania, poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Rydzynki i Szczukwin.
 
Remonty Maj- Czerwiec
 
1. Remont nawierzchni asfaltowych masą bitumiczną z otaczarki: ul. Komarowa
2. Remont dróg i poboczy kruszywem mineralnym:  ul. Komarowa, Rzeczna i Letnia
3. Równanie dróg i poboczy:  Rydzynki ul.Wczasowa
4. Koszenie poboczy kosiarką ciągnikową: Rydzynki - całe sołectwo
 
Ponadto na ul. Tęczowej (droga powiatowa) wykonano remont masa asfaltową z otaczarki. 
 
 
Lipiec
 
Podpisana została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa łódzkiego a Gminą Tuszyn w ramach której Gmina otrzyma 884 222,00 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rydzynkach. 
 
W dniu 17 lipca podpisano umowę z firmą BUD-EX Bogumił Skorupski z Tuszyna na wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wody do działki nr 193/3 (boisko) w Rydzynkach za kwotę 600 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2017 roku. 
Opracowanie zostało wykonane w terminie i przekazane zamawiającemu.
 
W dniu 19 lipca wystosowano wniosek do PGE Dystrybucja S.A. o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia w/w działki.
 
Sierpień
 
W dniu 18 sierpnia umowa z PGE została podpisana.
Podpisano umowę na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej zlecono firmie PHU TUVEX Grzegorz Fałek z Tuszyna za wynagrodzeniem w kwocie 3936,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.11.2017 roku.
 
Remonty Lipiec-Sierpień
 
1.Remont z otaczarki: ul.Komarowa
2.Remont destruktem: ul.Leśna
3.Remont kruszywem mineralnym: ul. Letnia, Leśna, Słoneczna , Wczasowa
4.Remont szlaką: ul. Leśna
5.Remont gruzem betonowym: ul. Rzeczna 
6.Remont masą asfaltową na gorąco: ul. Tęczowa (droga powiatowa - odcinek między Komarową a przepustem), pobocza wyremontowano żużlem paleniskowym. 
 
Wrzesień
 
1. Kolejny IV przetarg na sprzedaż 6 działek z ceną wywoławczą obniżoną o 10 %.
 Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Paźdzernik
 
W dniu 18 października odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy oświetlenia ulicznego w części ul. Komarowej .
W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 33 579 zł brutto. Ofertę złożyła firma EL-MOT Józef Znojek z Tuszyna.
W wykonawcą podpisano umowę z terminem wykonania robót do dnia 25 listopada 2017 roku (ostatecznie odebrano 28 grudnia)
 
 
Remonty Wrzesień - Październik
 
1.Remont destruktem: ul.Tęczowa
2.Remont kruszywem mineralnym: ul.Tęczowa
3.Koszenie kosiarką ciągnikową: całe sołectwo
 
Grudzień
 
15 grudnia kolejny V przetarg na sprzedaż działek z ceną o 10 % niższą zakończony niepowodzeniem.
Firma PPHU Oscar Rajmund Pokora wykonała przyłącze wody wraz z ujęciem za kwotę 4 199,99 zł
 
Remonty Listopad - Grudzień
 
1.Przycinanie krzewów w pasach drogowych: ul. Letnia i Komarowa
2.Równanie przy użyciu równiarki: ul. Wczasowa
3.Mechaniczne posypywanie dróg mieszanką piaskowo solną.
4 Remont poboczy żużlem paleniskowym - odcinek powiatowy ul.Tęczowej
 

 

 

 

Jarmarczenie

Zaciekawianie

Pieszowanie

 

 

 

Sportowanie

Rowerowanie

Komputerowanie

 

 

 

Dzieciowanie

Seniorowanie

Integrowanie

 

 

 

Chórowanie

Ekowanie

Inspirowanie

 

 

 

Kliknij by odsłuchać zaznaczony tekst! Powered By GSpeech